Beleidsplan 2022 – 2025

Vereniging Dorpsbelang Eesveen-De Bult

Beleidsplan 2022 – 2025

Inhoud

 1. Inleiding

Eesveen en De Bult zijn twee kernen in de gemeente Steenwijkerland met gezamenlijk circa 700 inwoners. De kernen kennen een actief dorpsleven.

Vereniging Dorpsbelang Eesveen De Bult werd opgericht op 5 oktober 1906 onder de naam Hervormde Evangelisatievereniging Eesveen. De vereniging had zowel een kerkelijke als een wereldlijke doelstelling.

Een belangrijke spil in haar activiteiten vormt het gebouw De Ontmoeting aan de Van Karnebeeklaan in Eesveen. Dit gebouw vervult een centrale rol in het dorpsleven in Eesveen en De Bult. Zo wordt het gebouw gebruikt voor verenigingsactiviteiten, uitvaarten, stemlokaal etc. etc.

In de afgelopen jaren is gewerkt aan een plan tot renovatie van het gebouw De Ontmoeting waarbij fondsenwerving werd belemmerd door het kerkelijk karakter van de vereniging.

De ledenvergadering van de vereniging heeft daarop het besluit genomen om de vereniging om te vormen tot een algemene vereniging Dorpsbelang.

Op 3 juni 2022 zijn de statuten van de vereniging gewijzigd in die zin dat de kerkelijke activiteiten zijn beëindigd en worden voortgezet door de Protestantse Evangelisatievereniging Eesveen. Beide verenigingen opereren zelfstandig.

 1. Vereniging Dorpsbelang Eesveen-De Bult

De statutaire en feitelijke doelstelling van Vereniging Dorpsbelang Eesveen-De Bult bestaat uit het behartigen van de belangen van het dorp Eesveen, de buurtschappen De Bult en de buitengebieden rondom de kernen.

Geografisch wordt het werkgebied als beschreven als het deel van de gemeente Steenwijkerland dat ligt ten oosten van de A32, ten zuiden van de grens met Landgoed De Eese/Baars/Tuk, ten westen van de grens met de provincie Drenthe en ten noorden van de Steenwijker Aa. Inwoners van zestien jaar en ouder kunnen lid worden van de vereniging.

De vereniging behartigt de belangen van de inwoners van dit gebied in de ruimste zin van het woord alsmede het organiseren van diverse activiteiten voor haar leden, echter met voorbijgaan aan het behartigen van belangen van individuele personen. Daaronder wordt tevens begrepen het beheren van een dorpshuis zonder commercieel oogmerk.

Het algemeen beheer berust bij het bestuur van de vereniging dat bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven dat wordt gekozen tijdens een algemene ledenvergadering.

De vereniging streeft uitsluitend het algemeen nut na. Zij zal haar financiële gegevens openbaren tijdens de algemene ledenvergadering en op

De vereniging voldoet aan de voorwaarden als genoemd in artikel 1 Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994:

 1. De vereniging kent geen winstoogmerk en is voor haar financiële toestand afhankelijk van contributie van leden, subsidies en beperkte inkomsten uit de verhuur van zaalruimte aan verenigingen en stichtingen;
 2. De activiteiten van de vereniging richten zich uitsluiten op het algemeen belang van de inwoners van de kernen Eesveen en De Bult. De vereniging en haar rechtsvoorgangers hebben zich met name steeds onthouden van enige politieke stellingname;
 3. De financiële toestand van de vereniging wordt beheerd door de penningmeester die maandelijks inzage geeft aan de overige bestuursleden. Verder staat de penningmeester onder toezicht van een kascommissie van twee personen, niet zijnde bestuursleden van de vereniging;
 4. De instelling houdt geen ander vermogen aan dan strikt noodzakelijk voor de uitoefening van haar taken;
 5. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden in welke rol of hoedanigheid dan ook;
 6. De beheerskosten zijn tot op heden zeer beperkt en bedragen enkele tientallen euro’s per jaar;
 7. Het batig liquidatiesaldo moet op grond van de statuten orden aangewend voor de doelstelling van de vereniging, zijnde in het algemeen belang van de inwoners van Eesveen en De Bult;
 8. De administratie wordt gevoerd in een geautomatiseerd boekhoudpakket Exactonline.

 

 1. Activiteiten

De activiteiten van Vereniging Dorpsbelang Eesveen De Bult bestaan thans uit de volgende activiteiten:

 1. Regulier en bijzonder overleg met gemeente Steenwijkerland over diverse aspecten in het werkgebied van de vereniging in het belang van de inwoners van genoemde kernen;
 2. Initiëren, opstarten en aanjagen van plannen voor nieuwbouwwoningen in het werkgebied van de vereniging;
 3. Initiëren, opstarten en aanjagen van plannen met betrekking tot veilig verkeer en bereikbaarheid;
 4. Onderhoud en instandhouding speeltuin;
 5. Onderhoudt en instandhouding gezamenlijke tuin;
 6. Beheer, onderhoud en instandhouding van een vergaderruimte annex opslag en sanitaire ruimten op het sportveld gelegen aan Beelkersbrink;

 

 1. Inkomsten

De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

 1. Een organisatievergoeding van de gemeente Steenwijkerland;
 2. Een projectensubsidie onder de naam koppengeld;
 3. Contributie van leden;
 4. Overige projectsubsidies van overheden en niet gouvernementele organisaties.
 5. Financiële huishouding en verantwoording

De financiën van de vereniging worden beheerd door de penningmeester die door de ledenvergadering wordt benoemd voor een maximale periode van vier jaar. Bij zijn ontstentenis zijn de overige bestuurders bevoegd. Wellicht ten overvloede, de bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

In aanvulling op de wettelijke vereisten en de statuten is de administratie van de vereniging zodanig ingericht dat daaruit duidelijk blijkt:

 1. de aard en omvang van de aan de afzonderlijke leden van het orgaan van de instelling dat het beleid bepaalt toekomende onkostenvergoedingen en vacatiegelden;
 2. de aard en omvang van de kosten die door de vereniging zijn gemaakt ten behoeve van het beheer van de vereniging, alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven;
 3. de aard en omvang van de inkomsten; en
 4. de aard en omvang van het vermogen van de vereniging.

 

De boekhouding wordt daartoe gevoerd in Exact Online.

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar en jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een bestuursverslag inclusief een staat van baten en lasten voorgelegd aan de algemene vergadering. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders.

Voorafgaand aan de algemene vergadering worden de jaarstukken gecontroleerd door twee leden die geen deel uitmaken van het bestuur. Een lid kan maximaal twee    jaar achtereen deel uitmaken van de controlecommissie.

De jaarrekening zal na de vaststelling door de algemene vergadering samen met het bestuursverslag worden gepubliceerd op de website van de vereniging. Vooralsnog zal daartoe gebruik worden gemaakt van De Ontmoeting Eesveen – Multi Functioneel Centrum.

 

 1. Fiscale aspecten

De fiscale aspecten rondom de vereniging zijn op 18 juli 2019 afgestemd met de competente inspecteur van de Belastingdienst (kopie bijgesloten).

 

Het bestuur van Vereniging Dorpsbelang Eesveen De Bult

Eesveen, 22 september 2022