beleidsplan PEV

Beleidsplan Protestantse Evangelisatievereniging “Eesveen” (KVK.86704435)

RSIN 864056400

ONTSTAAN VERENIGING

De Protestantse Evangelisatievereniging “Eesveen” is opgericht 3 juni 2022 en deze vereniging is een voortzetting van de op vijf oktober negentienhonderd zes (05-10-1906) opgerichte vereniging “Hervormde Evangelisatievereniging “Eesveen”.

Samenstelling bestuur:   

Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.

Doelstelling:

  1. De vereniging heeft als doel: het bevorderen van de kennis van het evangelie naar Schrift en belijdenis in de zin van de reformatie in de buurtschap Eesveen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
  2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: het bevorderen en organiseren van erediensten, jeugdwerk, Bijbellezingen, zondagschoolwerk en daarmee samenhangende activiteiten.
  3. Bovengenoemde activiteiten vinden veelal plaats in het gebouw “De Ontmoeting” te Eesveen. De vereniging heeft hiervoor een huurcontract gesloten met de Vereniging Dorpsbelang Eesveen – de Bult betreffende het gebouw “De Ontmoeting” als ontmoetingsplek.

Beleidsplan:

Ons beleid is erop gericht om mensen vertrouwt te maken met de Boodschap van Jezus Christus. Dit kan op velerlei manieren en bij het punt ‘Activiteiten’ wordt het uiteengezet.

Activiteiten:

De Protestantse Evangelisatievereniging  heeft de afspraak met de Protestantse Gemeente van Steenwijk gemaakt om elke zondagmorgen een kerkdienst te houden in Eesveen. Hierbij zorgt de PEV voor de kerkzaal en organist. En de PGS zorgt voor een predikant en ouderling. De Ontmoeting
staan elke zondagochtend ter beschikking voor de PEV .    Overige diensten worden door de vereniging georganiseerd en vallen onder eigen verantwoordelijkheid.

Ook wordt het gebouw “De Ontmoeting” gebruikt voor rouwdiensten.

“De Ontmoeting” is een ontmoetingsplaats voor andere activiteiten zoals Gemeente Groei Groep bijeenkomsten, koffiedrinken na de kerkdienst, koffie ochtends met leden en niet leden, donateurs maar ook buurtbewoners, groothuisbezoek of andere activiteiten.

Geldelijke middelen:

Inkomsten worden verkregen door de jaarlijkse bijdragen c.q. contributie van leden en donateurs. Tijdens kerkdiensten wordt er een collecte gehouden voor onze vereniging. Ook kunnen er giften van personen binnen komen die ons werk ondersteunen maar geen lid of donateurs zijn. De gelden worden ‘geparkeerd’ op een bankrekening. Verder worden collecte gelden afgedragen aan de Protestantse Gemeente van Steenwijk conform het jaarlijks door hen opgestelde collecterooster.
Daarnaast is er de afspraak gemaakt dat de Diaconie en de Commissie van Beheer van de Protestantse Gemeenste van Steenwijk een jaarlijkse bijdrage krijgt. Deze giften zijn voor kosten die gemaakt worden voor de diensten in Eesveen.

Het beheer is een taak van het bestuur, die verantwoording aflegt tijdens de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar als de jaarcijfers worden gepresenteerd aan de leden.
De bestedingen van de gelden gebeurt alleen in samenspraak en met toestemming van leden.

Voorgenomen bestedingen:

Tijdens de algemene vergadering wordt jaarlijks vastgesteld welk doel wij ondersteunen conform onze doelstelling.

Beloningsbeleid:

De bestuursleden ontvangen geen beloning.

 

Financiële verantwoording Protestantse Evangelisatievereniging “Eesveen”.

Daar de vereniging per 3 juni 2022 is op gericht is er nog geen financieel jaarrapport gepresenteerd.